Loading..

Het product is aan uw winkelwagen toegevoegd.Winkelwagen (0)

Recent toegevoegd

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

 

Algemene Voorwaarden Eurow.eu

Artikel 1 – Eurow.eu

1. Eurow.eu is onderdeel van Heeres Boat Service.

2. Naam ondernemer: Heeres Boat Service
  Vestigings- en bezoekadres: Verlengde Hoogravenseweg 13
    3525 BB Utrecht
    Nederland
  Telefoonnummer: +31 (0) 30 280 50 68
  Telefonisch bereikbaar op: maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur
  E-mailadres: info @ eurow . eu
  KvK-nummer: 39066537
  BTW-nummer: NL195664747B01

3. Heeres Boat Service beheert de website www.eurow.eu en is de aanbieder van alle op deze website getoonde producten en diensten, met uitzondering van het aanbod op de pagina “Roeimarkt”.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid en definities

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Heeres Boat Service en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Heeres Boat Service en haar klanten.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. De voorwaarden zijn tevens in PDF-formaat te downloaden vanaf de website www.eurow.eu.
3. Voor onze producten kunnen tevens aanvullende voorwaarden gelden. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten worden eventuele aanvullende voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. De voorwaarden zijn tevens in PDF-formaat te downloaden vanaf de website www.eurow.eu.
4. De website: de website die Heeres Boat Service gebruikt om haar producten en diensten aan te bieden, gedefinieerd als www.eurow.eu en alle daaraan verwante subdomeinen.
5. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling plaatst bij www.eurow.eu en alle daaraan verwante subdomeinen.
6. Het aanbod: onder het aanbod wordt verstaan alle producten en diensten die Heeres Boat Service aanbiedt op www.eurow.eu en alle daaraan verwante subdomeinen. Op het aanbod zijn onze Aanvullende Voorwaarden van toepassing.
7. De overeenkomst: een bestelling, overeenkomst of contract tussen Heeres Boat Service en de klant. Overeenkomsten gesloten via de website zijn overeenkomsten op afstand. Hierop is het herroepingsrecht van toepassing.
8. Dag: kalenderdag.

 

Artikel 3 – Het aanbod

1. Indien het aanbod onder voorwaarden geschiedt wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten.
3. Het aanbod bevat zodanige informatie dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Deze informatie wordt verstrekt op de productpagina of op een aparte webpagina die zichtbaar is voordat de overeenkomst gesloten wordt en met het betaalproces wordt begonnen.

 

Artikel 4 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Aanvaarding van het aanbod geschiedt door bestelling via de website www.eurow.eu. De klant ontvangt na aanvaarding van het aanbod een bevestiging per e-mail.
3. Heeres Boat Service zorgt voor veilige webomgeving voor online bestelling en betaling.
4. Heeres Boat Service kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Heeres Boat Service op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, kan de bestelling worden geweigerd of onder nadere voorwaarden worden uitgevoerd.
5. Heeres Boat Service zal de klant de volgende informatie uiterlijk bij levering schriftelijk of per e-mail meedelen:
           a. de voorwaarden waaronder de klant van haar herroepingsrecht gebruik kan maken;
           b. informatie over garanties en bestaande service na aankoop, indien van toepassing.
6.  De definitieve prijs genoemd in de overeenkomst is met inbegrip van alle belastingen, kosten van verzending en verwerking, de wijze van betalen en de wijze van levering. De definitieve prijs is exclusief eventuele douanekosten, transactiekosten en invoerrechten.

 

Artikel 5 – Herroepingsrecht

1. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag dat de klant of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
3. Indien Heeres Boat Service de klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de bedenktijd zoals vastgesteld in de vorige leden van dit artikel.

 

Artikel 6 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Heeres Boat Service hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en de kosten daarvan

1. Als de klant gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht meldt hij dit binnen de bedenktermijn (zie artikel 5) door de volgende informatie aan Heeres Boat Service te verstrekken:
            a. de naam, het artikelnummer en het aantal van het product dat de klant wil herroepen;
            b. de datum van de bestelling van het product;
            c. de datum van de levering van het product;
            d. een kopie van de originele factuur met een duidelijke vermelding van het volledige IBAN-nummer van de klant of de bij de gebruikte betaalmethode bankgegevens;
            e. de naam en adresgegevens van de klant.
2. De melding van de herroeping geschiedt vanaf een bij Heeres Boat Service bekend e-mailadres of postadres, bijvoorbeeld het adres dat in de bestelling is opgegeven.
3. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag van de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug naar Heeres Boat Service.
4. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, tenzij na de melding van de herroeping anderszins is overeengekomen.
5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
6. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product en is verantwoordelijk voor de retourzending.
7. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 8 – Verplichtingen van Heeres Boat Service bij herroeping

1. Een melding van herroeping per post of e-mail wordt door Heeres Boat Service uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de retourzending bevestigd.
2. Heeres Boat Service vergoedt de aanschafprijs van het product. Heeres Boat Service mag wachten met terugbetalen tot het teruggestuurde product is ontvangen en geïnspecteerd op gebreken.
3. Verzendings- en verwerkingskosten worden alleen vergoed indien de gehele bestelling wordt herroepen.
4. Heeres Boat Service gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.
5. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering hoeft Heeres Boat Service de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 9 – De prijs

1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief leverings- en verwerkingskosten.
2. De leverings- en verwerkingskosten worden per bestelling berekend en aan de klant getoond voordat deze het betaalproces begint.

 

Artikel 10 – Nakoming overeenkomst en garanties

1. Heeres Boat Service staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door Heeres Boat Service, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover Heeres Boat Service kan doen gelden indien Heeres Boat Service is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Heeres Boat Service, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. Als plaats van levering geldt het leveringsadres dat de klant aan Heeres Boat Service kenbaar heeft gemaakt.
2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld zal Heeres Boat Service geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
3. Na ontbinding conform het vorige lid zal Heeres Boat Service het bedrag dat de klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.
4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Heeres Boat Service tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Heeres Boat Service bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 – Betaling

1. Voor zover niets anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn.
2. De klant wordt nimmer verplicht tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet is deze, nadat hij door Heeres Boat Service is gewezen op de te late betaling en Heeres Boat Service de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting(en) te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagentermijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Heeres Boat Service gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. Heeres Boat Service kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 13 – Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Heeres Boat Service.
2. De klant ontvangt binnen 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht een reactie.
3. De klant dient Heeres Boat Service in ieder geval 30 dagen de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 14 – Toepasselijk recht

1. Op overeenkomsten tussen Heeres Boat Service en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Deze voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse taal in een vreemde taal. In geval van mogelijke verschillen in de teksten die het gevolg zijn van deze vertaling, prevaleert de Nederlandse tekst.

 

Artikel 15 – Aanvullende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd en wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Laatst bijgewerkt op 2 september 2016.

Top